vkus.jpg
Pozvánka na členskou schůzi družstva

VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy

Vážená paní,

 

na den 26. 11. 2015 svoláváme členskou schůzi Družstva VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy se sídlem Randova 72/I, 339 01 Klatovy, IČ 46887351, s následujícím programem jednání:

 

1) Zahájení

2) Volba mandátové ,návrhové a volební komise

3) Volba zapisovatele a předsedajícího schůze

4) Schválení programu schůze

5) Volby do orgánů družstva

6) Zpráva představenstva družstva o činnosti družstva za uplynulé volební období

7) Zpráva kontrolní komise

8) Zpráva komise POČ

9) Zpráva mandátové komise

10) Diskuse

11) Zpráva návrhové komise

12) Zpráva volební komise a vyhlášení výsledků voleb

13) Schválení usnesení členské schůze

14) Závěr
 

Místo a doba zahájení: v sídle družstva Randova 72/I, 339 01 Klatovy od 13.30 hod.
S podklady k záležitostem, které jsou na programu členské schůze, se můžete seznámit každý pracovní den v době od 6.00 do 14.30 hod. v sídle družstva.
Pozvánka je současně od dnešního dne uveřejněna na internetových stránkách družstva www.vkuskt.cz a bude uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

 

Za Družstvo VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy

ing. Jitka Lukášová                                                      Hana Bernasová

………………………….                                                ….........................................

předseda představenstva                                               místopředseda představenstva

Soubory ke stažení
NÁVRH STANOV
Část I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 
Obchodní firma a sídlo družstva
Čl. 1
 1. Obchodní firma družstva je: VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy (dále jen „družstvo“).
 2. Sídlem družstva je: Randova 72/I, 339 01 Klatovy.
 
Předmět podnikání
Čl. 2
 
1. Předmětem podnikání družstva je:
            Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona.
2.  Obory činnosti:
              Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních výrobků
              Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
               Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
               Velkoobchod a maloobchod
                Poskytování technických služeb
                Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 
Účel a postavení družstva
Čl. 3
 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání.
 2. Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích.
 3. Právní poměry družstva upravuje občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy.
 
Vklady členů
Čl. 4
 1. Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí 2 000 Kč.
 2. Člen se za podmínek podle těchto stanov může podílet na základním kapitálu družstva současně i jedním nebo více dalšími členskými vklady ve výši maximálně 20-ti násobku základního členského vkladu beze zbytku dělitelného výší základního členského vkladu. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších vkladů družstva.
 3. Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.
 
Družstevní podíl
Čl. 5
 
Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov přijetím za člena družstva. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob.
 
Statutární orgán 
Čl. 6
 1. Statutárním orgánem družstva je představenstvo.
 2. Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda. Při podepisování za družstvo připojí k obchodní firmě družstva svůj podpis spolu s údajem o své funkci dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda.
 
Informační deska
Čl. 7
 1. Družstvo zřídilo ve svém sídle a v každém dalším místě, kde má provozovnu informační desku.
 2. Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami nebo rozhodnutím orgánu družstva. Včasné a řádné uvádění těchto údajů na informační desce je povinností členů představenstva, kterou jsou členové představenstva povinni plnit společně a nerozdílně.
 
Část II
ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU
Členský vklad
Čl. 8
 1. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu lze převzít písemným prohlášením doručeným družstvu nejpozději s přihláškou uchazeče o členství.
 2. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 15 dnů ode dne jejího převzetí. Jestliže uchazeči o členství do 2 měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu vrátit vše, co na její splnění splatil.
 3. Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva a v rozsahu podle zákona.
 4. Členská schůze může rozhodnout o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů. Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše.
 5. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet. Jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, do 1 měsíce od tohoto zápisu část, o kterou byl základní členský vklad snížen.
 6. Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty. Základní členský vklad se každému členu družstva sníží ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.
 7. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo s uchazečem o členství anebo se členem písemnou smlouvu. Vkladová povinnost k dalšímu členskému vkladu vznikne uchazeči o členství dnem vzniku jeho členství v družstvu. Členu vzniká tato povinnost uzavřením smlouvy. Členská schůze smlouvu o dalším členském vkladu neschvaluje.
 8. Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu musí obsahovat údaje o výši tohoto vkladu, lhůtě a způsobu splnění vkladové povinnosti.
 
Vznik členství
Čl. 9
 1. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami přijetím za člena.
 2. Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchazeči o členství, který podal přihlášku, je-li zaměstnancem v pracovním poměru déle než 2 roky, dnem rozhodnutí o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí ve shodě s přihláškou, pokud jeho pracovní poměr k družstvu k tomuto pozdějšímu dni trvá.
 3. O přijímání členů rozhoduje představenstvo. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí za člena musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu popřípadě k dalšímu členskému vkladu.
 
Seznam členů
Čl. 10
 1. Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen „zapisované skutečnosti“):
 • jméno, příjmení a bydliště člena, jakož i adresa určená členem pro doručování,
 • den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
 • výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a k případným dalším členským vkladům.
 1. Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví, to platí také o zápisu změny takové skutečnosti.
 2. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity pouze se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.
 3. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Členové představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.
 4. Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona.
 
Práva a povinnosti člena
Čl. 11
 1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo:
 • podílet se na řízení, kontrole a činnosti družstva buď přímo, nebo prostřednictvím volených orgánů,
 • volit a být volen do orgánů družstva,
 • předkládat představenstvu návrhy na zlepšení činnosti družstva, za tím účelem podávat návrhy, připomínky a dotazy a být o jejich vyřízení informován,
 • podílet se na zisku družstva,
 • podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům dle usnesení členské schůze a v souladu s právními předpisy,
 • na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,
 • na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.
 1. Člen je povinen:
 • seznámit se s platnými stanovami a plně je dodržovat,
 • dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami,
 • nepoškozovat majetek a zájmy družstva,
 • zúčastňovat se členských schůzí družstva,
 • uhradit členský podíl v rozsahu a v termínech určených stanovami,
 • uhradit finanční a věcné škody, které družstvu vznikly jeho zaviněním,
 • má-li s družstvem uzavřený pracovní poměr, pracovat osobně v družstvu dle sjednaných podmínek, dodržovat pracovní kázeň a pracovní řád družstva.
 
Podíl na zisku
Čl. 12
 1. Člen má právo na podíl ze zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní uzávěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se poměr na zisku poměrně krátí.   
 2. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.
 3. Podíl člena na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy.
 
Vypořádací podíl
Čl. 13
 1. Při ukončení členství za doby trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
 2. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se tento poměr násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu a fondu sociálních potřeb, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li však členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu a fondu sociálních potřeb k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.
 3. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle předchozího ustanovení; to neplatí, jde-li o vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo vyloučením. Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný ve lhůtě 1 roku poté, kdy byla nebo mohla být podle předchozího ustanovení zjištěna jeho výše, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení tohoto člena skončeno.
 4. Při výpočtu vypořádacího podílu se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím před dnem, k němuž se sestavuje účetní závěrka.
 
Družstevní podíl
Čl. 14
1.  Převést družstevní podíl na jiného člena se zakazuje.
2.  Převést družstevní podíl na osobu, která není členem družstva, se nepřipouští.
3.  Přechod družstevního podílu na dědice je vyloučen. Při zániku členství smrtí člena vzniká dědici právo na vypořádací podíl.
 
Zánik členství
Čl. 15
 1. Členství v družstvu zaniká:
 • zánikem pracovního poměru člena k družstvu
 • dohodou,
 • vystoupením člena,
 • vyloučením člena,
 • smrtí člena,
 • jiným způsobem určeným zákonem.
 1. Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen písemně.
 2. Vystoupením zaniká členství uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil písemné oznámení o vystoupení. To neplatí, pokud člen do 30 dnů ode dne, kdy členská schůze přijala usnesení o změně stanov, pro kterou nehlasoval, doručí družstvu písemné oznámení o vystoupení, ve kterém uvede, že vystupuje z důvodu nesouhlasu se změnou stanov. Členství v takovém případě zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno, přičemž změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi ním a družstvem se řídí dosavadními stanovami.
 3. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva, ledaže porušení členských povinností, které je důvodem k vyloučení, mělo následky, které nelze odstranit. Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem nebo opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností spočívá, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů od doručení výzvy.
 4. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.
 5. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení případného rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
 6. Orgán, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vylučovaného člena. Jestliže vylučovaný člen souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení doručeno, neudělí, k rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se nepřihlíží. Souhlas vylučovaného člena se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, pokud vylučovaný člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.
 7. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem.
 8. Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
 9. Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán, až do doby pravomocného skončení soudního řízení.
 
Část III
ORGÁNY DRUŽSTVA
 
Čl. 16
 1. Orgány družstva jsou:
 • členská schůze,
 • představenstvo,
 • kontrolní komise,
 • komise péče o členy ( POČ ).
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (dále jen „volené orgány“). Členem voleného orgánu družstva může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
 2. Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 5 let. Funkční období členů voleného orgánu družstva končí všem jeho členům stejně.
 3. Člen družstva může být současně členem jen jednoho voleného orgánu.
 4. Člen představenstva ani člen kontrolní komise nesmí být současně jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
 5. Člen voleného orgánu nesmí:
 • podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného,
 • být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
 1. Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena statutárního orgánu je povinen o okolnostech podle předchozího odstavce, týkajícího se jeho osoby, předem členskou schůzi uvědomit a současně sdělit, zda nejsou dány skutečnosti, pro které podle zákona o obchodních korporacích nemůže být členem některého z těchto volených orgánů, nebo je podle právní úpravy dané zákonem obchodních korporací vyloučen z výkonu funkce člena statutárního orgánu anebo je dána na jeho straně jiná překážka funkce. Nastane-li v době trvání výkonu jeho funkce některá okolnost nebo skutečnost uvedená v předchozí větě, je člen představenstva i člen kontrolní komise povinen o ni neprodleně uvědomit představenstvo i kontrolní komisi.
 2. Člen voleného orgánu může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu družstva povinen doručit představenstvu i kontrolní komisi.
 3. Jestliže členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu i kontrolní komisi. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán usnesením členské schůze. Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení členské schůze o odvolání z funkce.
 4. V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného orgánu zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu do skončení dosavadního funkčního období nového člena. Končí-li funkční období členů voleného orgánu, musí být členská schůze svolána za účelem volby členů tohoto orgánu na další funkční období tak, aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.
 
Účast člena na členské schůzi
Čl. 17
 1. Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
 2. Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.
 3. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, jde-li o přijetí usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o:
 • změně stanov,
 • schválení poskytnutí finanční asistence,
 • přeměně družstva,
 • zrušení družstva s likvidací,
 • převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva ,
 • vydání dluhopisů.
 1. Při přijímání usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o jiné záležitosti, než je uvedena v předchozím odstavci tohoto článku, má každý člen do 5000,- Kč splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a za každých celých 5000,- Kč k dalšímu vkladu další hlas.
 2. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,
 • je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
 • rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,
 • rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánů družstva,
 • rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.
 1. Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.
 
Svolání členské schůze
Čl. 18
 1. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členu na adresu uvedenou v seznamu členů nebo osobním předáním stvrzeným podpisem na seznamu členů nejméně 15 dnů před dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě též na informační desce a na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná každému členu družstva až do okamžiku konání členské schůze. Tímto uveřejněním se pozvánka považuje členům za doručenou.
 2. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň:
 • firmu a sídlo družstva,
 • místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
 • označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
 • program členské schůze,
 • místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
 1. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
 2. Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ní členové družstva mohli včas projednat všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období.
 3. Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné roční závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena.
 4. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem družstva.
 5. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže
 • ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo
 • družstvo se dostalo do úpadku nebo hrozícího úpadku.
 1. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také tehdy, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva.
 2. Jestliže představenstvo povinnost svolat členskou schůzi podle odstavce 6 a 8 tohoto článku nesplní bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla, může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva nebo kontrolní komise.
 3. Není-li členská schůze na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva svolána představenstvem tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, má povinnost členskou schůzi svolat každý z členů představenstva i kontrolní komise.
 4. Jestliže není členská schůze svolána ani do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem podle předchozího odstavce tohoto článku, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.
 5. Na žádost alespoň 10 % členů družstva je představenstvo povinno zařadit těmito členy určenou záležitost do programu uvedeného na pozvánce na členskou schůzi. Jestliže je tato žádost o doplnění členské schůze doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, není podáním této informace dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi.
 
Rozhodování členské schůze
Čl. 19
 1. Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který ji svolal anebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.
 2. Členská schůze jedná podle programu uvedeného na pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného na pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
 3. Nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů.
 4. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.
 5. Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin z přítomných členů, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o:
 • schválení poskytnutí finanční asistence,
 • uhrazovací povinnosti,
 • zrušení družstva s likvidací,
 • přeměně družstva,
 • vydání dluhopisů.
 1. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle zákona o obchodních korporacích v případech uvedených v článku 19. odstavci 5 a 6 těchto stanov vykonávat hlasovací právo.
 2. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování.
 3. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje.
 4. Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním 3 z přítomných členů, kteří rozdají členům hlasovací lístky a z hlasovacích lístků odevzdaných do schránky určené osobou oprávněnou členskou schůzi řídit, zjistí a oznámí členské schůzi výsledek hlasování.
 5. Hlasuje se na výzvu osoby oprávněné řídit členskou schůzi zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou oprávněnou řídit členskou schůzi, jinak se k němu při sčítání hlasů nepřihlíží.
 6. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem, jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou, jestliže je stále potřebné, aby se náhradní členská schůze konala. Není-li však schopna se usnášet členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů oprávněných podle těchto stanov požadovat její svolání a žádost nebyla vzata zpět, svolá způsobem uvedeným v předchozí větě náhradní členskou schůzi vždy ten, kdo členskou schůzi svolal.
 7. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.
 8. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za přítomnosti alespoň třetiny všech členů.
 9. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením.
 
Působnost členské schůze
Čl. 20
 1. Členská schůze
 • mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
 • volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise,
 • určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a komise péče o členy
 • schvaluje řádnou, mimořádnou nebo nekonsolidovanou účetní uzávěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
 • schvaluje smlouvu o výkonu funkce,
 • schvaluje poskytnutí finanční asistence,
 • rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
 • rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 • rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
 • rozhoduje o použití rezervního fondu,
 • rozhoduje o vydání dluhopisů,
 • schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
 • rozhoduje o přeměně družstva,
 • schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
 • rozhoduje o zrušení družstva s likvidací
 • volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
 • schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
 • vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé družstvu porušením péče řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou,
 • rozhoduje o investičních záměrech nad 500 tis. Kč
 • rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
 1. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují, pokud nejde o záležitosti patřící podle zákona o obchodních korporacích do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze na téže členské schůzi rozhodovat, pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni z nich nevysloví souhlas s tím, že se tato záležitost bude projednávat na této členské schůzi.
 
Zápis o průběhu členské schůze
Čl. 21
 1. O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal.
 2. Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat:
 • údaje označující orgán anebo osobu, která členskou schůzi svolala,
 • místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze, s uvedením, zda byla svolána jako členská schůze anebo náhradní členská schůze, a jde-li o náhradní členskou schůzi, i dobu a místo, kde se měla konat členská schůze původně svolaná,
 • program jednání,
 • přijatá usnesení, přičemž u každého z usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování osobně nebo v zastoupení, o počtu jejich hlasů a počtu hlasů, které odevzdali pro přijetí usnesení; jmenovitě se zde uvede také každý člen, který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo a k jehož přítomnosti i hlasům se proto nepřihlíží,
 • znění každé z přítomných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil,
 • jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov.
 1. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská chůze svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu.
 2. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.
 3. Přílohu zápisu, která k němu musí být trvale připojena, tvoří vedle pozvánky a seznamu členů družstva, obsahujícího podpisy těch z členů nebo jejich zmocněnců, kteří byli přítomni, také všechny písemnosti předložené jako podklad k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Jestliže se člen účastní schůze v zastoupení zmocněncem, musí být písemná plná moc udělená zmocněnci připojena k seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu. Nelze-li písemnou moc takto připojit proto, že byla udělena pro zastoupení na více než jedné členské schůzi, připojí se k seznamu členů, který je přílohou z členské schůze, na níž byla při zastupování člena předložena zmocněncem poprvé. Je-li člen na základě této plné moci zastoupen zmocněncem i na jiné členské schůzi, uvede ten, kdo zápis z jiné členské schůze sepisuje, u podpisu zmocněnce v seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu, údaj o tom, ke kterému zápisu z členské schůze je písemná plná moc připojena a potvrdí správnost tohoto údaje svým podpisem.
 4. Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejich přílohou, zajišťuje představenstvo.
 5. Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze včetně příloh zápisu.
 6. Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským zápisem, jedná-li se o:
 • změnu stanov,
 • zrušení družstva s likvidací,
 • přeměnu družstva,
 • schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání družstva.
 1. Notářský zápis, kterým se dosvědčuje usnesení členské schůze, se uloží jako příloha zápisu o průběhu členské schůze.
 
 
 
 
Představenstvo
Čl. 22
 1. Představenstvo rozhoduje jako statutární orgán družstva o všech záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému jeho orgánu.
 2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.
 3. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.
 4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
 5. Představenstvo má 5 členů, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda.
 6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
 7. Jednání představenstva řídí předseda. Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva. Předseda zastupuje družstvo jako člen statutárního orgánu a spolu s dalším členem představenstva za družstvo podepisuje. V době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda.
 8. Předsedu a místopředsedu si volí představenstvo.
 9. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
 10. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.
 
 
 
 
 
Kontrolní komise
Čl. 23
 1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
 2. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
 3. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.
 4. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.
 5. Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.
 6. Předseda kontrolní komise anebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato komise pověří, má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat.
 7. Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
 8. Kontrolní komise má 3 členy, z nichž jeden člen je předsedou kontrolní komise.
 9. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
10. Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Předseda kontrolní komise rovněž jedná za tuto komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva. V době nepřítomnosti předsedy kontrolní komise vykonává jeho působnost jiný její člen, kterého tím kontrolní komise pověří.
11. Předsedu kontrolní komise si volí tato komise.
12. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
13. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.
 
 
Komise péče o členy
Čl. 24
 1. Komise péče o členy má 3 členy. Komise je poradním orgánem ostatním orgánům družstva v záležitostech týkajících se pracovních a sociálních podmínek členů a dalších osob zaměstnaných v družstvu.
 2. Představenstvo oznamuje komisi péče o členy bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky pro pracovní a sociální podmínky členů, vyžaduje si od ní stanoviska a přihlíží k návrhům, které mu komise v těchto záležitostech předloží. O rozdílných stanoviscích komise péče o členy a představenstva je tato komise povinna pravidelně podat zprávu členské schůzi.
 3. Na žádost kontrolní komise je komise péče o členy povinna jí sdělit své stanovisko k záležitosti týkající se pracovních a sociálních podmínek členů a dalších osob zaměstnaných v družstvu.
 4. Jednání komise řídí její předseda. Předsedu komise péče o členy si volí tato komise ze svých členů.
 5. Za komisi péče o členy jedná její předseda, nebo jiný její člen, kterého komise k tomu zmocní.
 
 
Část IV
HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA
 
Účetní závěrka
Čl. 25
 1. Družstvo je povinno za každý rok sestavit účetní závěrku.
 2. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty.
 3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou roční závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztrát k nahlédnutí.
 4. Představenstvo družstva vypracuje zprávu o hospodaření družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání.
 5. Zprávu spolu s účetní závěrkou předkládá představenstvo družstva k projednání členské schůzi.
 
Fondy družstva
Čl. 26
1.   Družstvo zřídilo rezervní fond. Rezervní fond používá družstvo na úhradu ztráty. Jiné fondy družstva a ostatní jeho zdroje mohou být na úhradu ztráty použity jen, jestliže ztráta družstva zjištěná řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou je vyšší než rezervní fond. Za trvání družstva nelze rozdělit rezervní fond ani z části mezi jeho členy. Družstvo doplňuje rezervní fond ze svého zisku v rozsahu určeném členskou schůzí. 
2.   K uspokojování sociálních potřeb členů a dalších osob zaměstnaných
při provozování obchodního závodu může družstvo tvořit ze svého zisku fond sociálních potřeb, rozhodne-li tak členská schůze a určí-li současně podmínky použití prostředků tohoto fondu.

 
Výplata podílu na zisku
Čl. 27
 1. Podíl člena na zisku se určí podílem výše splaceného členského vkladu člena k splaceným členským vkladům všech členů, přičemž nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství v družstvu.
 2. Základní členský vklad předsedy družstva se pro výpočet podílu zvyšuje o 100 %, ostatních členů představenstva o 50 %.
 3. Základní členský vklad předsedy kontrolní komise se pro výpočet podílu zvyšuje o 40 %, ostatních členů komise o 20 %.
 4. U členů, jejichž členství trvalo v rozhodném roce jen část roku, se podíl úměrně krátí o 1/12 za kalendářní měsíc, kdy nebyli členy.
 5. Na určení výše zisku, který má být rozdělen mezi členy, se usnáší členská schůze.
 
Způsob hrazení ztráty družstva
Čl. 28
 1. Dosáhne-li družstvo ztráty a je pravděpodobné, že v příštích letech bude družstvo dosahovat zisku, ztráta se neuhradí z rezervního fondu, ale v souladu s platným zněním zákona o daních z příjmů.
 2. V ostatních případech se ztráta z hospodaření družstva bude hradit z rezervního fondu.
 
Část V
ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTVA
 
Zánik družstva
Čl. 29
Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
 
Likvidace
Čl. 30
Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy tímto způsobem:
 • jednotlivým členům se vyplatí splacená část jejich členských vkladů, nestačí-li likvidační zůstatek na navrácení členských vkladů, budou tyto rovnoměrně kráceny,
 • zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství v družstvu trvalo alespoň 1 rok, na základě poměru splaceného členského vkladu násobeného počtem let jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými léty jejich členství.
 
 
 
 
 
 
Část VI
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
 
Čl. 31
 1. Družstvo je povinno vydat tyto stanovy každému členovi.
 2. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví. Úplné znění stanov uveřejní představenstvo na informační desce. Jestliže o to požádá, je představenstvo povinno mu úplné znění stanov vydat.
 3. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění schválené členskou schůzí dne 15. října 1992 se ruší a nahrazuje tímto zněním.
 4. Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.
 5. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení s družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.
 6. Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne.
Magical Snap - 2013.09.27 11.41 - 001.png

log2.jpg
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one